h?nh h?ng

y?n phi lan

Follow Us

Views 251

47 Items

Ví da handmade món quà ý ngh?a cho ng??i thân

Contact Person

Send Inquiry Request a custom order and have something made just for you

Minimum Quantity: 1 pieces

FOB Price: $1

M?i ngày em nh?n m?t ni?m vui...cùng nh?ng bông hoa, cùng nh?ng n? c??i!
Em bán ví da handmade v?i m?t ?i?u ??c ao nh? bé là ???c ph?c v? th?t nhi?u ng??i và mang ni?m vui c?ng nh? s? hài lòng nh?t có th? ??n v?i khách hàng, có nh?ng cái ch?a hoàn thi?n, có nh?ng cái hoàn thi?n, cái gì ch?a em s? luôn c? g?ng và c?ng r?t nh? t?i s? góp ý t? khách hàng nh? các anh, ch?.

Bên c?nh ?ó, em c?ng r?t vui khi nh?n ???c s? hài lòng t? các anh, ch? khi mua hàng, ?ó là ni?m vui là s? ??ng viên ?? em ???c ph?c v? và mang nhi?u giá tr? ??n v?i nhi?u ng??i h?n!
Giá tr? c?a món quà không n?m trong món quà, mà trong chính t?m lòng c?a ng??i trao t?ng.
Khi b?n trao t?ng ai cái gì, hãy trao t?ng b?ng t?t c? trái tim. ?i?u ?ó làm cho b?n và ng??i nh?n ??u c?m th?y h?nh phúc!

??n G?p 10 L?n N?u Không Ph?i Da Th?t!
Chúng tôi nh?n kh?c tên lên ví ?? làm quà t?ng ??c l? cho ng??i thân vào nh?ng ngày l?, ngày ??c bi?t .
Công ty C? Ph?nTruy?nThông Phát ??t
Tel: 08.2224.3366
Hotline-Zalo: 093.127.9826
Fanpage: Ví da handmade PLeather
Giao hàng trên toàn qu?c, NH?N HÀNG R?I M?I THANH TOÁN.
???m b?o s?n ph?m ch?t l??ng, không ?ng ý CÓ TH? T? CH?I NH?N HÀNG

No review are found

Product detail

Product Name: Ví da handmade món quà ý ngh?a cho ng??i thân

Product id:

Unit Price: $1 USD

Unit: cái

Min. Quantity: 1

Contact seller
Freight Quotation Request
How escrow works?
Share