h?nh h?ng

y?n phi lan

Follow Us

Views 449

53 Items

?èn th? tr?n MDC0010 g? Woodlight

Contact Person

Send Inquiry Request a custom order and have something made just for you

Minimum Quantity: 1 pieces

FOB Price: $1

?èn th? tr?n MDC0010 g? Woodlight – m?t tác ph?m ngh? thu?t l?y c?m h?ng t? t? nhiên
B?n có bi?t r?ng: có nh?ng thi?t k? t??ng ch?ng nh? ??n gi?n nh?ng l?i ?n ch?a s? tinh t?, nét thu hút ??n khó t??ng. Chi?c ?èn th? tr?n g? MDC0010 Woodlight có hình ?ng tre ??n gi?n nh?ng ???c phá cách vô cùng ??c ?áo và ??cbi?t.
Các b?n có th? liên l?c v?i Woodlight theo ??a ch? sau ?ây ?? ???c t? v?n t?t nh?t:
??a ch?: 184/8A ?p Tân Th?i 3, Xã Tân Hi?p, Huy?n Hóc Môn, Thành ph? H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0909.393.898 ho?c 0888.891.789

?u ?i?m c?a s?n ph?m ?èn th? tr?n g? MDC0010 Woodlight

?èn th? tr?n MDC0010 Woodlight s? h?u ki?u dáng ??n gi?n, m?c m?c nh?ng ?n ch?a n?t ??c ?áo riêng có.
?èn MDC0010 Woodlight có th? k?t h?p v?i m?t s? lo?i ?èn th? tr?n khác ?? t?o nên m?t chùm ?èn tuy?t ??p.
?èn th? tr?n MDC0010 Woodlight có màu s?c t? nhiên, choánh sáng sang tr?ng, g?n g?i và ?m áp.
?èn có th? s?n m?i m?t cách d? dàng mà không ?nh h??ng ??n tính th?m m?.
?èn phù h?p v?i nhi?u phong cách ki?n trúc khác nhau, t? c? ?i?n ??n hi?n ??i ??u ???c.
?èn MDC0010 Woodlight s? d?ng ch?t li?u g? cao c?p, có ?? b?n và tu?i th? lâu dài.
?èn th? tr?n g? MDC0010 Woodlight – nh?ng ‘?ngtre’ bi?t nói
Chi?c ?èn th? tr?n g? MDC0010 Woodlight mang hình dáng c?a nh?ng ?ng tre ??c bi?t.Nó ??c bi?t ? ch?: ?ng tre ???c t?o thành b?ng cách k?t h?p so le nhi?u thanh ván MDF 5mm l?i v?i nhau. Chi?u dài c?a các thanh không ??u nên 2 ??u c?a ?èn không h? ??i x?ng hay b?ng ph?ng. Chính cách thi?t k? này ?ã t?o ???c nét thu hút ??c bi?t cho chi?c ?èn.
Các thanh ván s?p x?p có khe h? v?a ?? ?? ánh sáng l?t qua, mang l?i s? ?m áp và g?n g?i cho không gian phòng. Không nh?ng v?y, ng??i dùng có th? k?t h?p chùm 3 ?èn ho?c k?t h?p cùng m?t s? s?n ph?m ?èn th? tr?n g? khác tùy theo s? sáng t?o, mang l?i s? ??c ?áo trong ki?n trúc n?i th?t.
MDC0010 Woodlight th?c s? là chi?c ?èn th? tr?n ??p, phù h?p v?i không gian phòng ng?, phòng khách, phòng ?n ho?c trang trí trong nhà hàng, khách s?n, quán cà phê…
Giá: 1.100.000 VN?

No review are found

Product detail

Product Name: ?èn th? tr?n MDC0010 g? Woodlight

Product id:

Unit Price: $1 USD

Unit: chi?c

Min. Quantity: 1

Contact seller
Freight Quotation Request
How escrow works?
Share