Naviflex flex

Sai Gon Nam Phat

Follow Us

Views 529

3 Items

Man Nhua PVC Naviflex Gia Re

Contact Person

Send Inquiry Request a custom order and have something made just for you

Minimum Quantity: 1 pieces

FOB Price: $99

Màn nh?a PVC Naviflex c?u t?o t? ch?t li?u ??c bi?t, s?n xu?t theo quy trình tiên ti?n và ???c ?óng thành t?ng cu?n có chi?u dài m?i cu?n là 50m, b? ngang c?a màn nh?a (rèm nh?a) là 200mm ho?c 300mm; ?? dày có 3 lo?i 1.5mm/2.0mm/3.0mm.

???c thi?t k? có nhi?u màu s?c và ??c tính khác nhau, các d?i màn nh?a s? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a ng??i s? d?ng, phù h?p v?i nh?ng không gian khác nhau.

?NG D?NG C?A MÀN NH?A PVC NAVIFLEX

Màn nh?a PVC Naviflex có tên ti?ng Anh là là s?n ph?m có ch?t l??ng cao, ?? b?n c? h?c t?t, không làm ?nh h??ng ??n vi?c ra vào ho?c xu?t nh?p hàng c?a không gian l?p ??t. Màn nh?a PVC (PVC Strips Curtaint) là vi?t t?t c?a ch?t li?u nh?a Polyvinyl chloride – lo?i nh?a ???c t?o thành sau ph?n ?ng trùng h?p vinylclorua, vì th? s?n ph?m này s? có tính d?o m?n, ???c ?ng d?ng ?? làm rèm c?a kho l?nh c?a các nhà máy s?n xu?t ch? bi?n th?c ph?m, d??c ph?m, thu? s?n, làm vách ng?n c?a phân x??ng, làm màn che t?i các d?ch v? r?a xe,…

??C ?I?M C?A MÀN NH?A PVC NAVIFLEX
Màn nh?a PVC Naviflex c?u t?o t? ch?t li?u ??c bi?t, s?n xu?t theo quy trình tiên ti?n và ???c ?óng thành t?ng cu?n có chi?u dài m?i cu?n là 50m, b? ngang c?a màn nh?a (rèm nh?a) là 200mm ho?c 300mm; ?? dày có 3 lo?i 1.5mm/2.0mm/3.0mm.

???c thi?t k? có nhi?u màu s?c và ??c tính khác nhau, các d?i màn nh?a s? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a ng??i s? d?ng, phù h?p v?i nh?ng không gian khác nhau.

Các t?m d?i màn nh?a ???c gia công cho v?a v?i kích th??t c?a và k?t h?p v?i bát treo + thanh treo b?ng kim lo?i (s?t s?n t?nh ?i?n/ thép/ Inox) ?? c? ??nh rèm nh?a treo.

Rèm nh?a PVC có ??c ?i?m n?i b?t là tính linh ??ng, khi l?p ??t t?i các h? th?ng c?a c?a nhà kho; phân x??ng; siêu th?;… s? không l?i ?nh h??ng ??n vi?c l?u thông ho?c xu?t nh?p hàng hoá.

Thông s? k? thu?t màn nh?a PVC Naviflex
– ?? dày t? 1.5mm ??n 3mm
– Kích th??c tiêu chu?n (b?n r?ng x ?? dày x chi?u dài cu?n):
+ 200 mm (W) x 1.5 mm (T) x 50 m
+ 200 mm (W) x 2.0 mm (T) x 50 m
+ 300 mm (W) x 2.0 mm (T) x 50 m
+ 300 mm (W) x 3.0 mm (T) x 50 m
– Kích th??c có th? thay ??i tùy theo nhu c?u

Màn Nh?a PVC Naviflex Giá r?

No review are found

Product detail

Product Name: Man Nhua PVC Naviflex Gia Re

Product id:

Unit Price: $99 USD

Unit: VN?

Min. Quantity: 1

Contact seller
Freight Quotation Request
How escrow works?
Share